Project Description

7. Semester Bachelorprojekt

Abstract

With the tightening of requirements for new buildings through the Building Regulations 2010, there is an increased focus on the documentation of the energy consumption. However the calculated energy consumption in the energy frame calculations is often significantly different than the actual consumption. With this knowledge a calculation process is developed, so the energy calculations, with qualified input, can be used to determine the actual consumption. The use of commissioning is a condition for the calculation process and the results of this project can be used as a basis for energy budgets.

Initially literature review is the basis for the identification of essential parameters to energy framework calculation and assessment of current approach to energy framework calculation and commissioning. First the potential analysis is conducted for Nordstjerneskolen in Frederikshavn and afterwards the results are validated through five daycare centers in Aarhus Kommune. Also the results are set into housing where two blocks in Aarhus are considered as a second type of buildings. The declaration of energy is calculated on a monthly basis because the energy budgets often have this need, rather than a year mark. Subsequently each factors uncertainty is evaluated so the monthly energy budget can be specified as a range, and the likely energy consumption for the building can be estimated.

The project results show a correlation between the calculated and the measured energy consumption in the qualification of 11 parameters. Furthermore the results emphasize the importance of a monthly consideration, since the annual differences do not reflect the deviation for the month. For housing, it is necessary to continue further development of calculation process to obtain accurate results. Through the calculation process the results from the energy frame calculations form the basis for determining the building’s likely energy consumption. Thereby a monthly follow-up on actual consumption is possible, and the results of the commissioning process are passed on to the operational phase.

Resume

Med Bygningsreglementets skærpelse af kravene til nybyggeri, er der et fortsat øget fokus på dokumentation af bygningers energiforbrug. Det beregnede energiforbrug, der medtages i energirammeberegninger, er dog ofte markant anderledes end det faktiske forbrug. På den baggrund udarbejdes en beregningsgang, hvormed energiberegningerne, gennem kvalificerede input, kan anvendes for bestemmelse af et faktisk forbrug. Vilkåret for beregningsgangen er anvendelse af commissioning, hvortil resultater af nærværende projekt kan anvendes som grundlag for energibudgetter.

Indledende litteraturstudie er grundlaget for identifikationen af de væsentligste parametre ved energirammeberegninger ift. at opnå en retvisende energiberegning, samt vurdering af nuværende tilgang til energirammeberegning og commissioning. Efterfølgende er der foretaget en potentialeanalyse for Nordstjerneskolen i Frederikshavn, hvorefter resultater er valideret gennem fem daginstitutioner i Aarhus Kommune. Endvidere undersøges resultaterne ved anvendelse af beregningsgangen på bygningskategorien ”Boliger”, hvor to etageejendomme i Aarhus betragtes. Angivelsen af energiforbruget udføres på månedsbasis, da energibudgetter ofte har dette behov, fremfor årsangivelse. Herudover vurderes de enkelte parametres usikkerheder, hvormed det månedlige energibudget kan angives som et spænd, og bygningens sandsynlige forbrug oplyses.

Projektets resultater viser en sammenhæng mellem et beregnet og et målt energiforbrug ved kvalificering af 11 parametre. Ligeledes understreger resultaterne betydningen af en månedsvis betragtning, da de årlige afvigelser ikke afspejler afvigelsen for de enkelte måneder. For boliger er det dog nødvendigt med en fortsat videreudvikling af beregningsgangen for at opnå retvisende resultater. Gennem beregningsgangen kan resultater fra energirammeberegninger danne grundlag for fastsættelse af bygningens sandsynlige energiforbrug. Derved bliver en månedlig opfølgning på det faktiske forbrug mulig, og resultaterne af commissioning-processen føres videre til driftsfasen.

Project Provider

  • Office: Artelia|Aarhus

  • Project ID: #7

  • Date: 2015-12-16

  • Address: Åboulevarden 22

  • Supervisor: Steffen E. Maagaard

  • Phone: +45 8750 8700

  • Email: sem@arteliagroup.dk

  • Students: Allan Eg Sundgaard Hansen & Rasmus Søgaard

  • Collaborators:  Aarhus Universitet