Project Description

Metode til estimering af reelt energiforbrug samt overtemperaturer i danske boliger

Abstract

The Danish construction industry experiences a growing frustration caused by deviations between measured and calculated energy consumption as well as documented problems with high temperatures in low energy dwellings.

As a consequence a concept and method for managing authority approvals and uncertainties in the documentation of energy consumption and thermal indoor environment in dwellings have been developed. Through a literature study, existing methods for the assessment and categorization of uncertain parameters as well as calculation methods have been investigated.

Sensitivity and uncertainty analyzes on four existing dwellings has been performed in order to determine which parameters, that have the highest influence on the variation in energy consumption. The sum of required parameters is found to 16, which hereafter are used in a model based on an authority approval in Be10, containing simplified methods to assess uncertainties in the energy consumption depending on the level of knowledge. The method is demonstrated on four dwelling, of which two of the four are in good keeping with measurements.

As a consequence of newly introduced requirements for documentation of the thermal indoor climate in low energy dwellings, a simplified hourly calculation has been developed in Excel. Through literature studies, analyzes and parameter variations, a proposal to standardize calculations of indoor environment, in order to streamline regulatory approvals, has been made. Comparisons of the temperatures calculated with the simplified method and BSim are in good keeping.

Resume

I den danske byggebranche opleves en stigende frustration over afvigelser mellem målt og beregnet energiforbrug samt dokumenterede problemer med overtemperaturer i boliger. Som konsekvens heraf er udviklet et samlet koncept og metode for håndtering af myndighedsgodkendelser samt usikkerheder ved dokumentation af boligers energibehov og termiske indeklima. Indledningsvist er der gennem et litteraturstudie undersøgt eksisterende metoder for vurdering og kategorisering af usikre parametre såvel som beregningsmetoder.

Der er endvidere foretaget sensitivitets- og usikkerhedsanalyser på fire eksisterende boliger med det formål at fastlægge, hvilke parametre, der har størst indflydelse på energibehovets variation. Summen af de nødvendige parametre er fundet til 16, der dernæst anvendes i en model, der på baggrund af en myndighedsgodkendelse udført i Be10, med simple metoder kan vurdere usikkerheden i boligers energibehov afhængig af vidensniveau. Metoden er demonstreret på de fire anvendte boliger, hvoraf to af de fire viser god overensstemmelse med målinger.

Som konsekvens af nyindførte krav til dokumentation af termisk indeklima i boliger opført efter Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020, er der udviklet et forenklet timebaseret program til beregning heraf. Gennem litteraturstudier, analyser og parametervariationer gives et forslag til standardisering af indeklimaberegningen for dermed at ensrette myndighedsgodkendelser. Sammenligninger af indeklimaberegninger med den forenklede metode og BSim viser god overensstemmelse.

Som konsekvens af nyindførte krav til dokumentation af termisk indeklima i boliger opført efter Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020, er der udviklet et forenklet timebaseret program til beregning heraf. Gennem litteraturstudier, analyser og parametervariationer gives et forslag til standardisering af indeklimaberegningen for dermed at ensrette myndighedsgodkendelser. Sammenligninger af indeklimaberegninger med den forenklede metode og BSim viser god overensstemmelse.

Project Provider

  • Office: Artelia|Aarhus

  • Project ID: #6

  • Date: 2012-02-22

  • Address: Åboulevarden 22

  • Supervisor: Steffen E. Maagaard & Arne Førland-Larsen

  • Phone: +45 8750 8700

  • Email: sem@arteliagroup.dk

  • Students: Nanna Svane Madsen & Mads Hulmose Wagner

  • Collaborators:  Aarhus Universitet